• WAP手机版 加入收藏  设为首页
形意拳

形意拳谱

时间:2019/7/8 14:49:42   作者:未知   来源:网络   阅读:18   评论:0

郭云深、李存义、尚云祥等人所传《形意拳谱》

孙禄堂《形意拳学》

形意拳谱

郭云深传李存义拳谱

劈拳歌诀

双榻双钻气相连,起吸落呼莫等闲。

易骨易筋加洗髓,脚踩手劈一气传。

钻拳歌诀

钻拳原是地反天,上下同打是真传。

左右相同随意变,收吸发呼劲合丹。

崩拳歌诀

崩拳属木疾似箭,发动全凭一寸丹。

跟顺变化随法用,转身提足把树攀。

炮拳歌诀

炮拳先走虎跳涧,两劈下裹如搜山。

钻崩之中加化打,提肛实腹水火关。

横拳歌诀

横拳出手似铁梁,横中有直横中藏。

左右穿裹应合意,收势退横劲宜刚。

形意拳谱

李存义传黄柏年、尚云祥拳谱

劈拳歌诀

劈拳似斧性属金,生钻克崩妙绝伦。

金隐于内鼻通肺,五行第一存其真。

钻拳歌诀

钻拳似电性属水,生崩克炮手足腿。

起钻落翻阴阳转,功至还虚是洗髓。

崩拳歌诀

崩拳似箭性属木,生炮克横理不谬。

两拳轮流循环进,牢记左前右足跟。

炮拳歌诀

炮拳似炮性属火,生横克劈内外合。

斜行何妨从军阵,五拳精义十三格。

横拳歌诀

横拳似弹性属土,生劈克钻切合弧。

勾股三角极微处,心肝脾肺肾为主。

形意拳谱

尚云祥传李文彬拳谱

劈拳歌诀

劈拳似斧性属金,生钻克崩妙绝伦。

体为皮毛鼻通肺, 前臂发劲劲乃神。

钻拳歌诀

钻拳似电性属水,生崩克炮若闪雷。

在体为骨耳通肾, 搂臂抖腕腰劲催。

崩拳歌诀

崩拳似箭性属木,生炮克横半步功。

在体为筋肝主目, 迅猛刚实拳不空。

炮拳歌诀

炮拳似炮性属火,生横克劈拗步活。

体为血脉心主舌, 拧转火机物必落。

横炮歌诀

横拳似弹性属土,生劈克钻形不露。

体为肌肉脾主口, 出于难招妙难书。

形意拳谱

孙禄堂形意五行拳《形意拳学》

劈拳:劈拳者,属金,是一气之起落也。

前四节三体重生万物张,

三体总是阴阳相合,阴阳相合,

总是上下内外合为一气。

故其形像太极,是三体合一,是气之静也。

气以动而生物。

其名为横,横属土,土生万物,故内包四德。

按其五形循环之数,是土生金也。

故先练劈拳,是气之起落上下运用之,

有劈物之意,故于五形之理属金,其形象斧,

在腹内则属肺,在拳中即为劈。

其劲顺,则肺气和;

其劲谬,则肺气乖。

夫人以气为主,气合则体壮,气乖则体弱,体

弱即必病生,而拳必不通矣。

故学者不可不先务也。

崩拳:崩拳者,属木,是一气之伸缩,两手往来之理也。

式如连珠箭,在腹内则属肝,在拳中则为崩,

所谓即崩拳似箭,属木者是也。

其拳顺则肝气舒,其拳谬则肝气伤。

肝气伤则脾胃不和矣。

其气不舒,则横拳亦必失和矣。

此拳善能平气舒肝,长精神,强筋骨,

壮脑力,故学者,当细研究也。

钻拳:钻拳者,属水,是一气之曲曲流形,无微不至也。

钻上如水在地中忽然突出,亦如拳水之上翻似闪。

在腹内则属肾,在拳中即为钻。

所谓钻拳似属水者也。其气和则肾足,

其气乖则肾虚,肾虚则清气不能上升,

浊气不能下降矣。

其拳不顺,真劲即不能长,

而拙劲亦不能化矣。

学者当知之。

炮拳:炮拳者,属火,是一气之开合,

如炮忽然炸裂,其弹突出,其性最烈,

其式最猛。

在腹内属心,在拳中即为炮。

所谓炮拳似火是也。

其气和则心中虚灵,其气乖则心中朦昧,

其人必愚矣。

其拳和则身体舒畅,其拳谬则四体失和矣。

学者务深究此拳也。

横拳:横拳者,属土,是一气之团聚也。

在腹内则属脾,在拳中即为横。

其形圆,是以性实,其气顺,则脾胃和缓。

其气乖,则内气必努力矣。

内中努则失中,失中则四体百骸无所措施,诸式无形矣。

其气要圆,其劲要和,万物土中生,

所谓横拳似弹属土是也。

先哲云:“在理则为信,在人则为脾,在拳则为横。”

人而无信,百事不成,人伤其脾,则五脏失调,

横拳不和,百式无形。

此言形虽殊,其理则一也。

横拳者乃形意之要着也,

学者不可不慎详之。


特别说明:除本站原创外图片及文章版权归原创人员所有

上一篇:没有了
下一篇:形意拳五行拳口诀
相关评论